Hallitus | Säännöt | Jäsenedut | Raportit

Tapahtumapaikka


Syksyn 2023 viikottaiset tapahtumat pidetään Normaalikoululla luokassa 250/252 (Tulliportinkatu 1) 17:00 alkaen.


Hallitus kaudelle syksy 2023 - kevät 2024


Koko hallitusta tai Joensuun otakuita yleensä koskevan sähköpostin voi lähettää osoitteeseen: jotkut(at)animeunioni.org, tai käyttämällä palautelomaketta, tai Twitterissä @Joensuun_Otakut.

Puheenjohtaja:
Emmi Runila

Varapuheenjohtaja:
Tuisku Lankinen

Sihteeri:
Antti Härkönen

Rahastonhoitaja:
Antti Myller
am24.tech(at)gmail.com

Joensuun Otakuiden säännöt


1. Seuran nimi, kotipaikkaja kieli

Seuran nimi on Joensuun Otakut ry, sen kotipaikka on Joensuu ja kielenä suomi. Seura voi käyttää Jotkut-lyhennettä nimestään.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on yhdistää Joensuun seudulla asuvia henkilöitä yhteisen japanilaisen anime- ja mangaharrastuksen (animaatio ja sarjakuva) puitteissa kehittämällä harrastusmahdollisuuksia ja edistämällä japanilaisen anime-, manga-ja populaarikulttuurin tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää animeen ja mangaan liittyviä harrastustilaisuuksia, toimia yhteistyössä muiden alan seurojen kanssa, järjestää kokoontumisia, kursseja, keskustelu-ja kulttuuritilaisuuksia, harjoittaa tiedotus-ja julkaisutoimintaa sekä järjestää juhlatilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi seura voi kerätä jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun ja halutessaan tapahtumakohtaisen maksun.

3. Jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, on kiinnostunut animesta tai mangasta, ja jolla on avoin mieli ja ryhmähenkeä ja joka haluaa osallistua yhdistyksen järjestämään toiminiaan. Seura pitää kaikista jäsenistään Iuetteloa, jossa on etu- ja sukunimi, kotipaikka sekä sähköpostiosoite. Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi hallitukseen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännoissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jos seuran jäsen ei ole osallistunut millään tavalla seuran järjestämään toimintaan kuluneen 12 kuukauden aikana, voidaan hänet erottaa. Tässä tapauksessa on jäsenelle annettava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa ennen erottamispäätäksen tekemistä.

5. Jäsenmaksu ja seuran tunnukset

Jäsenillä on velvollisuus maksaa vuotuinen jäsenmaksu. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää hallituksen kokous. Seuran tunnuksista ja merkeistä päättää seuran hallitus. Tapahtumakohtaisista maksuista päättää hallitus.

6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja nollasta kolmeen (0-3) muuta jäsentä (esim. jäsenvastaava). Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika eli noin kouluvuosi. Seuran puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen mikäli paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan Iukien vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. Kokous on kutsuttava kokoon vähintään neljä (4)päivää ennen kokousta. Jokaisella hallituksen jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni. Kaikilla seuran jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäoIo- ja puheoikeus. Hallitus voi myös myöntää ulkopuolisille henkilöille läsnäolo-ja puheoikeuden hallituksen kokouksiin. Aänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmiställä. Aänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksien päytäkirjat ovat julkisia.

7. Toiminnantarkastus

Seuralla on yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja valitaan seuran vuosikokouksessa vuosikokousten väliseksi ajaksi kerrallaan. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta. Seuran tilikausi on 12 kuukautta 31.7 - 1.8.

8. Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Mikäli hallituksen jäsen haluaa erota hallituksesta, tulee hänen ilmoittaa erostaan hallitukselle kirjallisesti. Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Eroavan tai erotetun tilalle voidaan yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9. Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen, jossa valitaan seuran hallitus, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Seuran kokous pidetään syksyllä elo-syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Seuran kokouksen päätäkseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Aänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran kokouksien pöytäikirjat ovat julkisia.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle Iähettämälla kaikille jäsenille kokouskutsu sähköpostitse vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

11. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Sääntöjä voidaan muutkaa tai seura purkaa seuran kokouksessa, mikäli tätä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) paikalla olevista jäsenistä. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12. Kirjanpito

Seura pitää lainmukaista kirjanpitoa tuloistaan ja menoistaan.

13. Nimenkirjoitusoikeus

Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on kummallakin yksin seuran nimenkirjoitusoikeus, ts. oikeus allekirjoittaa sopimuksia seuran nimissä. Allekirjoituksessa tulee olla seuran nimi ja nimenkirjoittajan omakätinen allekirjoitus.


Jäsenedut


Joensuun Otakuiden jäsenkortti oikeuttaa: Alennuksen ehdot:

Raportteja ja artikkeleita


6.3.2014 Hallituksen kokous pöytäkirja.
9.1.2014 Hallituksen kokous pöytäkirja.
9.1.2014 Hallituksen valitsemiskokous pöytäkirja.
28.2.2013 Yleiskokouksen pöytäkirja.
14.2.2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja.
31.1.2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja.
10.1.2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja.
17. - 18.5.2008 Kirsikankukkacon II matkaraportti.
17. - 18.1.2008 Jotkut oppia ja työtä-messuilla kuvaraportti.
14. - 15.3.2008 Kevätnaitterin kuvaraportti.
02.12.2007 Vuoden 2007 pikkujouluraportti.
10. - 11.11.2007 3-vuotisnaitterin kuvaraportti.
7. - 8.7.2007 Jyväskylässä pidetyn Animecon 07:n kuvaraportti.
28.4.2007 Sanomalehti Karjalaisessa julkaistiin artikkeli Joensuun Otakuiden toiminnasta.
16.12.2006 Vuoden 2006 pikkujouluraportti.
13. - 14.10.2006 Joensuun Otakuiden kaksivuotisjuhlanaitterin raportti.
19. - 20.8.2006 Helsingissä pidetyn Animecon 06:n kuvaraportti.
1. - 2.7.2006 Kuopiossa pidetyn Nekoconin kuvaraportti.
9. - 10.12.2005 Vuoden 2005 yhdistetty vampyyriallnighter ja pikkujouluraportti.
9.7.2005 Joensuun Otakuiden Nekopiknik kuvaraportti.
1. - 3.7.2005 Porin Jinsein järjestämän Postjuhannus II saunailta/allnighterin raportti.
18. - 19.6.2005 Suomen animeyhteisöjen ja -yhditysten kokoontuminen Bakanaalit Lahdessa.
11.6.2005 Joensuun Otakuiden Lolipiknik kuvaraportti.
14.5.2005 Kirsikankukkaconin raportti työn alla.
10.5.2005 Sanomalehti Karjalaisessa julkaistiin artikkeli Joensuun Otakuiden toiminnasta.
23.4.2005 Joensuun Otakuiden puolivuotisjuhlaraportti.
11.12.2004 Vuoden 2004 pikkujouluraportti.
Hallitus | Säännöt | Jäsenedut | Raportit